Javan Rhinoceros

Status: Critically Endangered. Totally, there are 60 individual rhinos in the world.

“The rhinoceros, a big and mighty animal, weights from 1984-5017 pounds and has the nickname of “a living tank”. But unlike its appearance, it is an animal that doesn’t have the ability to protect itself. Just because of its horn it can be killed by poachers. You may cry when you watch the pictures and videos of the rhinoceros being killed after its horn is cut. In Vietnam, the last Javan Rhinoceros was killed in 2010. Its skeleton is being preserved in the museum of the Nam Cat Tien National Park.”

HOANG BACH, Class 5/4 Le Ngoc Han Primary School, Writer Nov 2020

Height: 4.6-5.8 feet

Weight: 1984-5071 pounds

Length: 10-10.5 feet

Habitats: tropical forest

Age: 30-45 years old

The Javan rhinoceros (Rhinoceros sondaicus), also known as the Sunda rhinoceros or lesser one-horned rhinoceros, is a very rare member of the family Rhinocerotidae and one of five extant rhinoceroses. It belongs to the same genus as the Indian rhinoceros, and has similar mosaic, armour-like skin, but at 3.1–3.2 m (10–10 ft) in length and 1.4–1.7 m (4.6–5.6 ft) in height, it is smaller (closer in size to the black rhinoceros of the genus Diceros). Its horn is usually shorter than 25 cm (9.8 in), and is smaller than those of the other rhino species. Only adult males have horns; females lack them altogether.

Tê giác Java (Rhinoceros sondaicus), còn được gọi là tê giác Sunda hoặc tê giác một sừng, là một thành viên rất hiếm của họ Rhinocerotidae và là một trong năm loài tê giác còn tồn tại. Nó thuộc cùng chi với tê giác Ấn Độ, và có lớp da khảm tương tự, giống áo giáp, nhưng dài 3,1–3,2 m (10–10 ft) và cao 1,4–1,7 m (4,6–5,6 ft), nó nhỏ hơn (kích thước gần với tê giác đen thuộc chi Diceros). Sừng của nó thường ngắn hơn 25 cm (9,8 in) và nhỏ hơn sừng của các loài tê giác khác. Chỉ những con đực trưởng thành mới có sừng; con cái thì không có.

Once the most widespread of Asian rhinoceroses, the Javan rhinoceros ranged from the islands of Java and Sumatra, throughout Southeast Asia, and into India and China. The species is critically endangered, with only one known population in the wild, and no individuals in captivity. It is possibly the rarest large mammal on Earth, with a population of as few as 58 to 61 in Ujung Kulon National Park at the western tip of Java in Indonesia. The Javan rhinoceros population in Vietnam’s Cat Tien National Park was declared to be locally extinct in 2011.The decline of the Javan rhinoceros is attributed to poaching, primarily for their horns, which are highly valued in traditional Chinese medicine, fetching as much as US$30,000 per kg on the black market. As European presence in their range increased, trophy hunting also became a serious threat. Loss of habitat, especially as the result of wars, such as the Vietnam War, in Southeast Asia, has also contributed to the species’ decline and hindered recovery. The remaining range is within one nationally protected area, but the rhinos are still at risk from poachers, disease, and loss of genetic diversity leading to inbreeding depression.

Từng là loài tê giác châu Á phổ biến nhất, tê giác Java trải dài từ các đảo Java và Sumatra, khắp Đông Nam Á, đến cả Ấn Độ và Trung Quốc. Loài này cực kỳ nguy cấp, chỉ có một quần thể được biết đến trong tự nhiên và không có cá thể nào bị nuôi nhốt. Nó có thể là loài động vật có vú lớn hiếm nhất trên Trái đất, với dân số chỉ từ 58 đến 61 con trong Vườn quốc gia Ujung Kulon ở mũi phía tây của Java, Indonesia. Quần thể tê giác Java ở Vườn quốc gia Cát Tiên của Việt Nam được tuyên bố là đã tuyệt chủng cục bộ vào năm 2011. Sự suy giảm của tê giác Java được cho là do săn trộm, chủ yếu để lấy sừng của chúng, được đánh giá cao trong y học cổ truyền Trung Quốc, trị giá 30.000 USD mỗi kg trên thị trường bất hợp pháp. Khi sự hiện diện của người châu Âu trong phạm vi của họ tăng lên, việc săn bắn cũng trở thành một mối đe dọa nghiêm trọng. Mất môi trường sống, đặc biệt là do hậu quả của các cuộc chiến tranh, chẳng hạn như Chiến tranh Việt Nam, ở Đông Nam Á, cũng góp phần vào sự suy giảm của các loài và cản trở sự phục hồi. Phạm vi còn lại nằm trong một khu bảo tồn quốc gia, nhưng tê giác vẫn có nguy cơ bị săn trộm, dịch bệnh và giảm đa dạng di truyền dẫn đến suy nhược giao phối cận huyết.

The Javan rhino can live around 30–45 years in the wild. It historically inhabited lowland rain forest, wet grasslands, and large floodplains. It is mostly solitary, except for courtship and offspring-rearing, though groups may occasionally congregate near wallows and salt licks. Aside from humans, adults have no predators in their range. The Javan rhino usually avoids humans. Scientists and conservationists rarely study the animals directly due to their extreme rarity and the danger of interfering with such an endangered species. Researchers rely on camera traps and fecal samples to gauge health and behavior. Consequently, the Javan rhino is the least studied of all rhino species. Two adult rhinos with their calves were filmed in a motion-triggered video released on 28 February 2011 by WWF and Indonesia’s National Park Authority, which proved it is still breeding in the wild. In April 2012, the National Parks Authority released video showing 35 individual Javan rhinos, including mother/offspring pairs and courting adults. There are only 58 to 68 individuals left in the wild, and none in captivity, after the death of a male rhinoceros named Samson. Samson died in April 2018 at 30 years of age, far younger than the species’ usual lifespan of 50 to 60 years, so DNA testing is being conducted to explore the cause of death, including the possibility of inbreeding degeneration.

Tê giác Java có thể sống khoảng 30–45 năm trong tự nhiên. Trong lịch sử, nơi đây có rừng mưa đất thấp sinh sống, đồng cỏ ẩm ướt và vùng ngập lũ lớn. Nó chủ yếu sống đơn độc, ngoại trừ sự tán tỉnh và nuôi con cái. Ngoài con người, con trưởng thành không có kẻ thù là động vật ăn thịt nào đe dọa chúng. Tê giác Java thường trốn tránh con người. Các nhà khoa học và nhà bảo tồn hiếm khi nghiên cứu trực tiếp loài động vật này do chúng cực kỳ quý hiếm và nguy cơ can thiệp vào một loài nguy cấp như vậy là khó khăn. Các nhà nghiên cứu dựa vào bẫy ảnh và mẫu phân để đánh giá sức khỏe và hành vi của chúng. Do đó, tê giác Java là loài ít được nghiên cứu nhất trong số các loài tê giác. Hai con tê giác trưởng thành cùng với con non của chúng đã được quay trong một đoạn video kích hoạt chuyển động được WWF và Công viên Quốc gia Indonesia phát hành vào ngày 28 tháng 2 năm 2011, chứng minh rằng nó vẫn đang sinh sản trong tự nhiên. Vào tháng 4 năm 2012, Công viên Quốc gia đã công bố video cho thấy 35 cá thể tê giác Java, bao gồm cả cặp mẹ / con và những con trưởng thành đang tán tỉnh. Chỉ còn lại 58 đến 68 cá thể trong tự nhiên và không có con nào bị nuôi nhốt, sau cái chết của một con tê giác đực tên là Samson. Samson qua đời vào tháng 4 năm 2018 ở tuổi 30, trẻ hơn nhiều so với tuổi thọ thông thường của loài là 50 đến 60 năm, vì vậy xét nghiệm ADN đang được tiến hành để tìm hiểu nguyên nhân cái chết, bao gồm cả khả năng thoái hóa do giao phối cận huyết.

THREATS

NGUY CƠ

Javan rhinos are found in only one protected area in the world. The biology of the species is poorly understood, but we are starting to learn more about the species ecology and behavior thanks to very intensive monitoring of the population. They are extremely vulnerable to extinction due to natural catastrophes, habitat loss, diseases, poaching, and potential inbreeding.

Tê giác Java chỉ được tìm thấy trong một khu bảo tồn duy nhất trên thế giới. Sinh học của loài chưa được hiểu rõ, nhưng chúng tôi đang bắt đầu tìm hiểu thêm về sinh thái và hành vi của loài nhờ vào việc giám sát quần thể rất chuyên sâu. Chúng rất dễ bị tuyệt chủng do thảm họa thiên nhiên, mất môi trường sống, dịch bệnh, săn trộm và khả năng giao phối cận huyết.

Reduced genetic diversity Đa dạng di truyền bị giảm

The small size of the Javan rhino population is a cause for concern. Low genetic diversity and inbreeding could make it difficult for the long-term survival of the species.

Kích thước nhỏ của quần thể tê giác Java là một nguyên nhân đáng lo ngại. Tính đa dạng di truyền thấp và giao phối cận huyết có thể gây khó khăn cho sự tồn tại lâu dài của loài.

Natural disasters Thảm họa thiên nhiên

The coastal Ujung Kulon National Park is highly vulnerable to tsunamis, and a major explosion of the nearby Anak Krakatau volcano could easily wipe out most life in the protected area. Rising sea levels because of climate change also threaten the park.

Vườn quốc gia Ujung Kulon ven biển rất dễ bị ảnh hưởng bởi sóng thần và một vụ nổ lớn của núi lửa Anak Krakatau gần đó có thể dễ dàng quét sạch hầu hết sự sống trong khu vực được bảo vệ. Mực nước biển dâng cao vì biến đổi khí hậu cũng đe dọa công viên.

Arenga palm Cây Cọ Arenga

The Arenga palm has overtaken parts of the park, reducing natural forage and habitat quality.

Cây cọ Arenga đã lấn chiếm các phần của công viên, làm giảm thức ăn tự nhiên và chất lượng môi trường sống.

Disease Bệnh

In recent years four rhinos, including one young adult female, are thought to have died from disease, probably transmitted to wild cattle in the park and subsequently to the rhinos.

Trong những năm gần đây, bốn con tê giác, trong đó có một con cái trưởng thành, được cho là đã chết vì bệnh tật, có thể được truyền sang gia súc hoang dã trong công viên và sau đó là tê giác.

Habitat degradation Suy thoái môi trường sống

People living near the park are encroaching on and degrading crucial rhino habitat. Important economic development near the park, including from (eco)tourism, risks further encroachment into the park.

Những người sống gần công viên đang xâm lấn và làm suy giảm môi trường sống quan trọng của tê giác. Sự phát triển kinh tế quan trọng gần công viên, bao gồm từ du lịch (sinh thái), có nguy cơ xâm lấn sâu hơn vào công viên.

CONSERVATION

Inside the Dark World of the Rhino Horn Trade

The Ujung Kulon peninsula of Java was devastated by the eruption of Krakatoa in 1883. The Javan rhinoceros recolonized the peninsula after the event, but humans never returned in large numbers, thus creating a haven for wildlife. In 1931, as the Javan rhinoceros was on the brink of extinction in Sumatra, the government of the Dutch East Indies declared the rhino a legally protected species, which it has remained ever since. A census of the rhinos in Ujung Kulon was first conducted in 1967; only 25 animals were recorded. By 1980, that population had doubled and has remained steady, at about 50, ever since. Although the rhinos in Ujung Kulon have no natural predators, they have to compete for scarce resources with wild cattle, which may keep their numbers below the peninsula’s carrying capacity.Ujung Kulon is managed by the Indonesian Ministry of Forestry. Evidence of at least four baby rhinos was discovered in 2006, the most ever documented for the species.

Bán đảo Ujung Kulon của Java bị tàn phá bởi vụ phun trào Krakatoa vào năm 1883. Tê giác Java tái sinh sau sự kiện này, nhưng con người không bao giờ quay trở lại nơi này, do đó tạo ra thiên đường cho động vật hoang dã. Năm 1931, khi loài tê giác Java đang trên bờ vực tuyệt chủng ở Sumatra, chính phủ Đông Ấn thuộc Hà Lan đã tuyên bố tê giác là loài được bảo vệ hợp pháp cho đến nay. Một cuộc điều tra về tê giác ở Ujung Kulon được tiến hành lần đầu tiên vào năm 1967; chỉ có 25 loài động vật được ghi nhận. Đến năm 1980, dân số đó đã tăng gấp đôi và vẫn ổn định, ở mức khoảng 50. Mặc dù tê giác ở Ujung Kulon không có động vật ăn thịt tự nhiên, nhưng chúng phải cạnh tranh nguồn tài nguyên khan hiếm với thú hoang dã khác, có thể khiến số lượng của chúng giảm hơn. Ujung Kulon do Bộ Lâm nghiệp Indonesia quản lý. It nhất bốn tê giác con đã được phát hiện vào năm 2006, nhiều nhất từng được ghi nhận về loài này.

In March 2011, a hidden-camera video was published showing adults and juveniles, indicating recent matings and breeding. During the period from January to October 2011, the cameras had captured images of 35 rhinos. As of December 2011, a rhino breeding sanctuary in an area of 38,000 hectares is being finalized to help reach the target of 70 to 80 Javan rhinos by 2015.

Vào tháng 3 năm 2011, một đoạn video quay lén được công bố cho thấy những con trưởng thành và con non, cho thấy những lần giao phối và sinh sản gần đây. Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2011, các máy ảnh đã chụp được hình ảnh của 35 con tê giác. Tính đến tháng 12 năm 2011, một khu bảo tồn nhân giống tê giác trên diện tích 38.000 ha đang được hoàn thiện để giúp đạt được mục tiêu 70 đến 80 con tê giác Java vào năm 2015

In April 2012, the WWF and International Rhino Foundation added 120 video cameras to the existing 40 to better monitor rhino movements and judge the size of the animals’ population. A recent survey has found far fewer females than males. Only four females among 17 rhinos were recorded in the eastern half of Ujung Kulon, which is a potential setback in efforts to save the species.

Vào tháng 4 năm 2012, WWF và Quỹ tê giác quốc tế đã bổ sung 120 máy quay video vào 40 máy quay hiện có để theo dõi tốt hơn các chuyển động của tê giác và đánh giá quy mô của quần thể động vật. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy nữ giới ít hơn nam giới. Chỉ có 4 con cái trong số 17 con tê giác được ghi nhận ở nửa phía đông của Ujung Kulon, đây là một bước lùi tiềm năng trong nỗ lực cứu loài này.

With Ujung Kulon as the last resort of this species, all the Javan rhinos are in one location, an advantage over the Sumatran rhino which is dispersed in different, unconnected areas. Poaching for their horns is also no longer as serious a threat as in the past, due to stricter international regulations on rhino horn, active protection efforts by local authorities, the rhinos’ elusiveness and Ujung Kulon’s remoteness. However, there are still obstacles to the species’ recovery. Being concentrated in such a relatively small area makes the species extremely susceptible to disease and tsunamis.

Với Ujung Kulon là nơi cuối cùng của loài này, tất cả tê giác Java đều tập trung một địa điểm, một lợi thế so với tê giác Sumatra vốn sống phân tán ở các khu vực khác nhau, không liên kết. Việc săn trộm để lấy sừng của chúng cũng không còn là mối đe dọa nghiêm trọng như trước đây do các quy định quốc tế chặt chẽ hơn về sừng tê giác, nỗ lực bảo vệ tích cực của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn những trở ngại đối với sự phục hồi của loài. Việc tập trung ở một khu vực tương đối nhỏ như vậy khiến loài này cực kỳ dễ bị dịch bệnh và sóng thần tàn phá nơi sống.

Javan Rhinoceros – Cat Tien National Park

Once widespread in Southeast Asia, the Javan rhinoceros was presumed extinct in Vietnam in the mid-1970s, at the end of the Vietnam War. The combat wrought havoc on the ecosystems of the region through the use of napalm, extensive defoliation from Agent Orange, aerial bombing, use of landmines, and overhunting by local poachers.

Từng phổ biến ở Đông Nam Á, tê giác Java được cho là đã tuyệt chủng ở Việt Nam vào giữa những năm 1970, khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc. Cuộc chiến đã tàn phá các hệ sinh thái trong khu vực thông qua việc sử dụng bom napalm, làm rụng lá trên diện rộng do chất độc da cam, ném bom trên không, sử dụng mìn và săn trộm địa phương quá mức.

In 1988, the assumption of the subspecies’ extinction was challenged when a hunter shot an adult female, proving the species had somehow survived the war. In 1989, scientists surveyed Vietnam’s southern forests to search for evidence of other survivors. Fresh tracks belonging to up to 15 rhinos were found along the Dong Nai River. Largely because of the rhinoceros, the region they inhabited became part of the Cat Tien National Park in 1992.

Năm 1988, giả thiết về sự tuyệt chủng của phân loài này đã bị thách thức khi một thợ săn bắn một con cái trưởng thành, chứng tỏ loài này bằng cách nào đó đã sống sót sau chiến tranh. Năm 1989, các nhà khoa học đã khảo sát các khu rừng phía nam của Việt Nam để tìm kiếm bằng chứng về những con sống sót khác. Dấu vết còn tươi của tới 15 con tê giác được tìm thấy dọc sông Đồng Nai. Phần lớn khu vực chúng sinh sống đã trở thành một phần của Vườn quốc gia Cát Tiên vào năm 1992.

By the early 2000s, their population was feared to have declined past the point of recovery in Vietnam, with some conservationists estimating as few as three to eight rhinos, and possibly no males, survived. Conservationists debated whether or not the Vietnamese rhinoceros had any chance of survival, with some arguing that rhinos from Indonesia should be introduced in an attempt to save the population, with others arguing that the population could recover.

Đến đầu những năm 2000, dân số của chúng được cho là đã giảm xuống quá mức phục hồi ở Việt Nam, một số nhà bảo tồn ước tính chỉ có từ 3 đến 8 con tê giác và có thể không có con đực nào sống sót. Các nhà bảo tồn tranh luận về việc liệu tê giác Việt Nam có cơ hội sống sót hay không, với một số người cho rằng tê giác từ Indonesia nên được đưa vào để cứu dân số tê giác tại Việt Nam, số khác lại cho rằng quần thể có thể phục hồi.

Genetic analysis of dung samples collected in Cat Tien National Park in a survey from October 2009 to March 2010 showed only a single individual Javan rhinoceros remained in the park. In early May 2010, the body of a Javan rhino was found in the park. The animal had been shot and its horn removed by poachers. In October 2011, the International Rhino Foundation confirmed the Javan rhinoceros was extinct in Vietnam, leaving only the rhinos in Ujung Kulon.

Phân tích gen của các mẫu phân được thu thập tại Vườn Quốc gia Cát Tiên trong một cuộc khảo sát từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 3 năm 2010 cho thấy chỉ còn lại một cá thể tê giác Java duy nhất trong vườn. Đầu tháng 5 năm 2010, xác một con tê giác Java được tìm thấy trong công viên. Con vật đã bị bắn và bị cắt bỏ sừng bởi những kẻ săn trộm. Vào tháng 10 năm 2011, Tổ chức tê giác quốc tế xác nhận tê giác Java đã tuyệt chủng ở Việt Nam, chỉ còn lại tê giác ở Ujung Kulon.

THE LAST JAVAN RHINOCEROS IN VIET NAM

Phục dựng thành công bộ xương tê giác - Tuổi Trẻ Online
WE CAN ONLY SEE THIS !!!

THE STORY

Lời cảnh báo từ cái chết của tê giác - Hànộimới
Tê giác tại Việt Nam đã tuyệt chủng! | TTVH Online
Tê giác một sừng đã bị tuyệt chủng ở Việt Nam

WHAT WWF IS DOING

ESTABLISHING A SECOND POPULATION GÂY DỰNG QUẦN THỂ TÊ GIÁC THỨ HAI

To reduce the likelihood of extinction in the event of a major natural disaster in Ujung Kulon National Park, WWF and partners are working to establish a second population of Javan rhinos. We’ve identified a potential site for the second population. Next steps include conducting a feasibility study of the area, setting up protected area management systems, and working with communities in the buffer-zone to prevent encroachment. WWF will also support scientific research to guide these conservation and management strategies.

Để giảm thiểu khả năng tuyệt chủng trong trường hợp xảy ra thảm họa thiên nhiên lớn ở Vườn quốc gia Ujung Kulon, WWF và các đối tác đang nỗ lực thiết lập một quần thể tê giác Java thứ hai. Tổ chức WWF đã xác định được một địa điểm tiềm năng cho quần thể thứ hai. Các bước tiếp theo bao gồm tiến hành nghiên cứu tính khả thi của khu vực, thiết lập hệ thống quản lý khu bảo tồn và làm việc với cộng đồng trong vùng đệm để ngăn chặn sự xâm lấn. WWF cũng sẽ hỗ trợ nghiên cứu khoa học để hướng dẫn các chiến lược quản lý và bảo tồn.

PROTECTING RHINOS FROM MAN-MADE THREATS

BẢO VỆ TÊ GIÁC KHỎI SỰ ĐE DỌA TỪ CON NGƯỜI

Effective protection of the world’s only remaining Javan rhino population is critical to ensuring the species’ survival. WWF will continue our support for rhino protection patrols in Ujung Kulon National Park and work with communities who live in the park’s buffer zone to eliminate human encroachment into the Javan rhino’s limited habitat and poaching.

Bảo vệ hiệu quả quần thể tê giác Java duy nhất còn lại trên thế giới là rất quan trọng để đảm bảo sự tồn tại của loài. WWF sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các cuộc tuần tra bảo vệ tê giác trong Vườn quốc gia Ujung Kulon và làm việc với các cộng đồng sống trong vùng đệm của công viên để loại bỏ sự xâm phạm của con người vào môi trường sống hạn chế của tê giác Java và săn trộm.

REFERENCE: The information, photos and videos come from WWF and Wikipedia

2 thoughts on “Javan Rhinoceros

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: