Langur

” Langurs are considered to be one of the most interesting mammals on earth due to their numerous similarities with humans and their difficulties in life. All langurs have amazing sight and hearing. They have thumbs like humans, long legs, hands and feet. Langurs usually are grey, black and brown. They have long fur and are active in daytime. Langurs live for around 20 years. Female langurs give birth every 2 years, having twins are extremely rare. But also, langurs are an endangered specie in the world.  For example,  Skywalker Hoolock Gibbon is type of langur that has fewer than 150 individuals living. Some people even use them as food. Did you ever know that langurs understand death? When a langur dies, other langurs deal with their death in ways that are slightly like us humans. They watch the bodies filled with sadness, clean and protect those bodies and the most difficult part about the death which is trying to get rid of their anxiety. So the thing that we need to do so that langurs don’t have to face this is to just to STOP killing them. To sum up everything that has been stated, please do not kill langurs and other types of animals. “

TUONG VI, Class 5/3 Le Ngoc Han Primary School, Writer Nov 2020

Langur, general name given to numerous species of Asian monkeys belonging to the subfamily Colobinae. The term is often restricted to nearly two dozen species of leaf monkeys but is also applied to various other members of the subfamily.

Voọc, tên chung được đặt cho nhiều loài khỉ châu Á thuộc phân họ Colobinae. Thuật ngữ này thường được giới hạn cho gần hai chục loài khỉ lá nhưng cũng được áp dụng cho nhiều thành viên khác của phân họ

  • Cat Ba Langur
  • ( Trachypithecus poliocephalus)

Both subspecies are overall blackish, but the crown, cheeks and neck are yellowish in T. p. poliocephalus, while they are white in T. p. leucocephalus, as suggested by its scientific name. According to the Cat Ba Langur Conservation Project, the Cat Ba langur’s skin is black and the pelage color is dark brown; head and shoulder are bright golden to yellowish-white. The tail is very long (ca. 85 cm) compared with the body size (ca. 50 cm). Babies are colored golden-orange; the pelage starts to change its color from about the fourth month on. Males and females look alike. Two adult females captured during translocation in 2012 weighted slightly more than 9 kilograms each.

Cả hai loài con đều có màu đen tổng thể, nhưng đỉnh, má và cổ có màu hơi vàng ở T. p. bại liệt, trong khi chúng có màu trắng ở T. p. leucocephalus, theo gợi ý của tên khoa học của nó. Theo Dự án Bảo tồn Voọc Cát Bà, voọc Cát Bà da màu đen, màu lông nâu sẫm; đầu và vai có màu vàng tươi đến trắng vàng. Đuôi rất dài (khoảng 85 cm) so với kích thước cơ thể (khoảng 50 cm). Trẻ sơ sinh có màu vàng cam; viên bắt đầu thay đổi màu sắc từ khoảng tháng thứ tư trở đi. Con đực và con cái trông giống nhau. Hai con cái trưởng thành bị bắt trong quá trình chuyển chỗ vào năm 2012 có trọng lượng hơn 9 kg mỗi con.

The Cat Ba Langur, which lives on Cat Ba Island in Vietnam, is one of the 25 most endangered primates. Conservation efforts are helping to prevent this, however, and have greatly increased their population since 2003, when there were only 40. Until recently, the Cat Ba Langur was not considered a species but rather a subspecies of other Langurs that live in the Vietnam jungles. Cat Ba Langurs are diurnal creatures and travel in groups of about four to eighteen animals. They prefer the steep limestone cliffs that make up most of Cat Ba Island. Most of the places that they are found are not accessible to humans by foot. Cat Ba Langurs spend around 66% of their time resting and the rest moving, foraging, and socializing, with the distribution changing between summer and winter. They eat less and rest more in the winter and the opposite in the summer.

Voọc Cát Bà, sống trên đảo Cát Bà, Việt Nam, là một trong 25 loài linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất. Tuy nhiên, các nỗ lực bảo tồn đang giúp ngăn chặn điều này và đã gia tăng đáng kể dân số của chúng kể từ năm 2003, khi chỉ còn 40 con. Cho đến gần đây, Voọc Cát Bà không được coi là một loài mà là một phân loài của các loài Voọc khác sống trong rừng rậm Việt Nam . Voọc Cát Bà là loài sinh vật sống hàng ngày và đi theo nhóm khoảng từ bốn đến mười tám con. Họ thích những vách đá vôi dựng đứng tạo nên phần lớn đảo Cát Bà. Hầu hết những nơi mà chúng được tìm thấy đều không thể tiếp cận bằng chân của con người. Voọc Cát Bà dành khoảng 66% thời gian để nghỉ ngơi và phần còn lại di chuyển, kiếm ăn và giao lưu, với sự phân bố thay đổi giữa mùa hè và mùa đông. Chúng ăn ít hơn và nghỉ ngơi nhiều hơn vào mùa đông và ngược lại vào mùa hè.

THREAT

Hunting of the Cat Ba langur used to be common. The primary reason for hunting was to supply the traditional medicine industry. Cat Ba langurs were used to make a “monkey balm” believed to help with erectile dysfunction and other health issues. Since the langurs are so few, hunting takes two to four weeks. A hunter can earn up to $50 from a single langur, which is a lot when the average annual per capita income is less than $350. Since it is so hard to find the langurs, the poachers do not go out with the intent on capturing one, but often capture them by chance when hunting other animals in the area. Between 1970 and 1986, an estimated 500 to 800 langurs were killed.

Việc săn bắt voọc Cát Bà từng là chuyện thường tình. Lý do chính của việc săn bắn là để cung cấp cho ngành y học cổ truyền. Voọc Cát Bà được sử dụng để làm một loại “thuốc bôi cho khỉ” được cho là giúp chữa rối loạn cương dương và các vấn đề sức khỏe khác. Vì voọc rất ít nên việc săn bắt phải mất từ ​​hai đến bốn tuần. Một thợ săn có thể kiếm được tới 50 đô la từ một con voọc, con số này rất nhiều khi thu nhập bình quân đầu người hàng năm dưới 350 đô la. Vì rất khó tìm voọc nên những kẻ săn trộm không ra tay với ý định bắt một con mà thường tình cờ bắt chúng khi săn các động vật khác trong khu vực. Từ năm 1970 đến 1986, ước tính có khoảng 500 đến 800 con voọc bị giết.

CONSERVATION

The Cat Ba langur is considered to be one of “The World’s 25 Most Endangered Primates [12] and is assumed to have declined by 80% over the last three generations. It is estimated that there are less than 70 of these langurs left in the world.

Voọc Cát Bà được coi là một trong "25 loài linh trưởng nguy cấp nhất thế giới [12] và được cho là đã suy giảm 80% trong ba thế hệ gần đây. Ước tính chỉ còn lại dưới 70 con voọc này trong thế giới.

In November 2000, Münster Zoo and ZSCSP, the Zoological Society for the Conservation of Species and Populations, started the Cat Ba Langur Conservation Project. The Cat Ba Langur’s distribution range was declared a National Park in 1986, however that did not stop the poaching and decline of the population. About 30% of the population is located outside of the National Park until 2006. In 2006 Cat Ba National Park was expanded to include the entire Cat Ba langur population and Special Protection Zones were established to provide the most stringent protection available under Vietnamese law.

Vào tháng 11 năm 2000, Vườn thú Münster và ZSCSP, Hiệp hội Động vật học Bảo tồn Các loài và Quần thể, bắt đầu Dự án Bảo tồn Voọc Cát Bà. Phạm vi phân bố của Voọc Cát Bà đã được công bố là Vườn quốc gia vào năm 1986, tuy nhiên điều đó không ngăn được nạn săn trộm và sự suy giảm của quần thể. Khoảng 30% dân số sống bên ngoài Vườn quốc gia cho đến năm 2006. Năm 2006 Vườn quốc gia Cát Bà được mở rộng để bao gồm toàn bộ quần thể voọc Cát Bà và các Khu bảo vệ đặc biệt được thành lập để bảo vệ nghiêm ngặt nhất hiện có theo luật pháp Việt Nam.

There is a strictly protected sanctuary, a peninsula on the eastern coast of Cat Ba Island, in the National Park and supports about 40% of the population. Fixed boundaries were set with blocking buoys and prohibition signs. Another step taken was to increase the number of rangers in the area. Local citizens, especially fishermen, were informed and rangers were given permission to remove people and take away any poaching equipment they found. Any existing and potential caves and hunter trails are registered, regulated, and controlled.

Có một khu bảo tồn được bảo vệ nghiêm ngặt, một bán đảo ở bờ biển phía đông của đảo Cát Bà, trong Vườn quốc gia và hỗ trợ khoảng 40% dân số. Các ranh giới cố định được thiết lập với các phao chặn và biển báo cấm. Một bước nữa được thực hiện là tăng số lượng kiểm lâm viên trong khu vực. Người dân địa phương, đặc biệt là ngư dân, đã được thông báo và các nhân viên kiểm lâm được phép di dời người dân và lấy đi bất kỳ thiết bị săn trộm nào họ tìm thấy. Bất kỳ hang động và đường mòn thợ săn hiện có và tiềm năng nào đều được đăng ký, quản lý và kiểm soát.

At the end of 2001, there was no more hunting of the Cat Ba Langur. Since the beginning of the conservation efforts, nine langurs have been born and only three have died of natural causes.

Cuối năm 2001, không còn nạn săn bắt Voọc Cát Bà nữa. Kể từ khi bắt đầu nỗ lực bảo tồn, 9 con voọc đã được sinh ra và chỉ 3 con chết vì nguyên nhân tự nhiên.

The greatest populations of the Cat Ba Langur are expected to recover with the appropriate conservation of the limestone habitats. There are currently 3 Cat Ba Langurs held at the Endangered Primate Center in Cuc Phuong National Park, Vietnam.

Các quần thể lớn nhất của Voọc Cát Bà được kỳ vọng sẽ phục hồi với sự bảo tồn thích hợp của các sinh cảnh núi đá vôi. Hiện có 3 Voọc Cát Bà được tổ chức tại Trung tâm Linh trưởng Nguy cấp ở Vườn Quốc gia Cúc Phương, Việt Nam.

DELACOUR’S LANGUR

VOOC QUAN DUI TRANG

STATUS AND CONSERVATION

The species is listed as Critically Endangered in the 2007 Vietnam Red Data Book and is protected by law under Decree 32/2006 ND-CP: 1B. 

The Delacour’s langur, or Delacour’s lutung, (Trachypithecus delacouri) is a critically endangered species of lutungendemic to northern Vietnam. It is considered to be one of the world’s most endangered primate species.[3] It is named for French-American ornithologist Jean Théodore Delacour

Loài này được xếp vào danh sách Cực kỳ nguy cấp trong Sách Đỏ Việt Nam 2007 và được pháp luật bảo vệ theo Nghị định 32/2006 NĐ-CP: 1B. Voọc Delacour, hay Delacour’s lutung, (Trachypithecus delacouri) là một loài nguy cấp cực kỳ nguy cấp của loài lang beng ở miền Bắc Việt Nam. Nó được coi là một trong những loài linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trên thế giới. [3] Nó được đặt tên cho nhà điểu học người Mỹ gốc Pháp Jean Théodore Delacour

Delacour’s langur is somewhat larger than its two closest relatives, François’ langur and the Laotian langur, but in other respects has a similar appearance. Adults measure from 57 to 62 cm (22 to 24 in) in head-body length, with a tail 82 to 88 mm (3.2 to 3.5 in) long. Males weigh between 7.5 and 10.5 kg (17 and 23 lb), while the females are slightly smaller, weighing between 6.2 and 9.2 kg (14 and 20 lb). Their fur is predominantly black, with white markings on the face and distinctive creamy-white fur over the rump and the outer thighs, while females also have a patch of pale fur in the pubic area. Like other closely related lutung, Delacour’s langur has a crest of long, upright, hair over the forehead and crown; this is, however, somewhat taller and narrower than in other species.

Voọc Delacour có phần lớn hơn hai họ hàng gần nhất của nó là voọc François và voọc Lào, nhưng ở các khía cạnh khác lại có ngoại hình tương tự. Con trưởng thành có chiều dài đầu từ 57 đến 62 cm (22 đến 24 in), với đuôi dài 82 đến 88 mm (3,2 đến 3,5 in). Con đực nặng từ 7,5 đến 10,5 kg (17 và 23 lb), trong khi con cái nhỏ hơn một chút, nặng từ 6,2 đến 9,2 kg (14 và 20 lb). Bộ lông của chúng chủ yếu là màu đen, với những mảng trắng trên mặt và lớp lông màu trắng kem đặc biệt trên mông và đùi ngoài, trong khi con cái cũng có một mảng lông nhạt màu ở vùng mu. Giống như các loài lutung có quan hệ họ hàng gần khác, loài voọc Delacour có mào dài, dựng đứng, có lông ở trán và vương miện; Tuy nhiên, nó hơi cao và hẹp hơn so với các loài khác

Delacour’s langur is endemic to Vietnam, where it is found only in an area around 6,000 km2 (2,300 sq mi) in the provinces of Ninh BìnhHà NamHòa BìnhThanh Hóa, and Hà Tây in the north of the country. The largest surviving population is believed to be in Van Long Nature Reserve in Ninh Bình, where the monkey inhabits open forest up to elevations of 328 m (1,076 ft), in terrain dominated by limestonekarst

Voọc Delacour là loài đặc hữu của Việt Nam, chúng chỉ được tìm thấy trong một khu vực có diện tích khoảng 6.000 km2 (2.300 sq mi) ở các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Hòa Bình, Thanh Hóa và Hà Tây ở phía bắc của đất nước. Quần thể lớn nhất còn sống được cho là ở Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long ở Ninh Bình, nơi khỉ sinh sống trong khu rừng thưa có độ cao 328 m (1.076 ft), trên địa hình chủ yếu là đá vôi

The population of Delacour’s langurs has declined rapidly in recent years. As of 2006, only 19 populations were known, following a dramatic decline in the total population of approximately 20% between 1999 and 2004. Since that time, two of the populations have been extirpated, and only that in the Van Long Nature Reserve may still be large enough to remain viable.

Quần thể voọc của Delacour đã giảm nhanh chóng trong những năm gần đây. Tính đến năm 2006, chỉ có 19 quần thể được biết đến, sau sự sụt giảm nghiêm trọng trong tổng số khoảng 20% ​​từ năm 1999 đến năm 2004. Kể từ thời điểm đó, hai trong số các quần thể đã bị tuyệt chủng, và chỉ còn lại ở Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long. đủ lớn để vẫn tồn tại.

Classified as critically endangered by the IUCN, the primary threat to the species is hunting for traditional medicine, with loss of forest habitat and the local development of tourism also being a potential risk.  As of 2010, less than 250 animals were believed to remain in the wild, with nineteen in captivity.

Được IUCN xếp vào loại cực kỳ nguy cấp, mối đe dọa chính đối với loài này là săn bắt để làm thuốc truyền thống, mất môi trường sống trong rừng và việc phát triển du lịch tại địa phương cũng là một nguy cơ tiềm ẩn. Tính đến năm 2010, ít hơn 250 động vật được cho là vẫn còn trong tự nhiên, với mười chín con trong điều kiện nuôi nhốt.

HA TINH LANGUR

Trachypithecus poliocephalus

This species can be found in the western part of Quang Binh and Quang Tri Provinces in Vietnam and in the eastern part of Khammouan Savannakhet provinces in Laos. The total population of this species is unknown.

Hatinh Langurs are black with a thin white line of fur over the upper lip that thickens at the corner of the mouth and extends to the cheeks, around the ears and down to the neck. They have a high pointed crest on the head and a long tail, that unlike the François’ Langurs, they hold in an arc over their back. Males and females vary in size with males weighing an average of 7.8 kilogram with an average head-body length of 56 centimeter and females average 6.8 kilogram with 55 centimeter head-body length. Females possess a distinctive ‘pubic patch’ of white fur and pale skin anterior to the callosities. 

Loài này có thể được tìm thấy ở phía tây của các tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị của Việt Nam và ở phía đông của các tỉnh Khammouan Savannakhet ở Lào. Tổng số quần thể của loài này chưa được biết. Voọc Hatinh có màu đen với một đường lông mỏng màu trắng ở môi trên, dày ở khóe miệng và kéo dài đến má, quanh tai và xuống cổ. Chúng có một cái mào nhọn cao trên đầu và một cái đuôi dài, không giống như François ’Langurs, chúng có hình vòng cung trên lưng. Con đực và con cái có kích thước khác nhau, con đực nặng trung bình 7,8 kg với chiều dài thân đầu trung bình 56 cm và con cái trung bình 6,8 kg với chiều dài thân đầu 55 cm. Con cái sở hữu bộ lông trắng muốt đặc biệt và làn da nhợt nhạt trước lớp lông trắng

INDOCHINE GRAY LANGUR

The Indochinese Grey Langur is listed as Endangered in the 2007 Vietnam Red Data Book and is protected by law under Decree 32/2006 ND-CP: 1B.

The body and tail of the Indochinese Grey Langur is a light blue-grey with ventral fur a lighter silver-grey to white. The skin on their face is dark grey with a lighter pigmentation in a ring around the eyes and un-pigmented patches of skin in the middle of the upper and lower lips. They have a thick crest on the head and a long tail of around 83 centimeter. Males and females of this species are similar in size, weighing between 6.4 and 7.1 kilogram and with a head-body length of around 51 centimeter. Females possess a distinctive ‘pubic patch’ of white fur and pale skin anterior to the callosities.

Voọc xám Đông Dương được xếp vào danh sách Nguy cấp trong Sách Đỏ Việt Nam 2007 và được pháp luật bảo vệ theo Nghị định 32/2006 NĐ-CP: 1B. Thân và đuôi của Voọc xám Đông Dương có màu xám xanh nhạt với lông bụng màu xám bạc nhạt hơn đến trắng. Da trên mặt của họ có màu xám đen với sắc tố nhạt hơn ở một vòng quanh mắt và các mảng da không sắc tố ở giữa môi trên và môi dưới. Chúng có mào dày trên đầu và đuôi dài khoảng 83 cm. Con đực và con cái của loài này có kích thước tương tự nhau, nặng từ 6,4 đến 7,1 kg và chiều dài đầu khoảng 51 cm. Con cái sở hữu bộ lông trắng muốt đặc biệt và làn da nhợt nhạt trước lớp lông trắng.

BLACK-SHANKED DOUC LANGUR

The Black-Shanked Douc Langur is found in southern Vietnam and Eastern Cambodia. In Vietnam, the total population is not known and subpopulations are fragmented.

Weighing between 8 and 10 kilogram, males are slightly larger than females that weigh from 6-8 kilogram. Body hair is grey, the arms are grey to black and hands, feet and legs are black. The face is bluish with large yellow eye rings, very different to that have the Black-Shanked and Grey-shanked Doucs. A black band of fur frames the face and extends down the side of the head and down the shoulders. The tail is the longest of the Douc species at 66-84 centimeter.

Voọc Chà vá chân đen được tìm thấy ở miền Nam Việt Nam và miền Đông Campuchia. Ở Việt Nam, tổng dân số không được biết đến và các quần thể con bị chia cắt. Cân nặng từ 8 đến 10 kg, con đực lớn hơn một chút so với con cái nặng từ 6 – 8 kg. Lông toàn thân màu xám, cánh tay từ xám đến đen và bàn tay, bàn chân và chân màu đen. Khuôn mặt hơi xanh với vành mắt lớn màu vàng, rất khác so với những con Chà vá chân đen và chân xám. Một dải lông đen bao quanh khuôn mặt và kéo dài xuống phía đầu và xuống vai. Đuôi dài nhất trong số các loài Chà Vá ở mức 66-84 cm

GREY-SHANKED DOUC LANGUR

The Grey-Shanked Douc Langur was originally believed to be endemic to Vietnam occurring in Central Vietnam. More recently the species has been discovered to also occur in Southeastern Laos and Northeastern Cambodia. The population is estimated at no more than 1,000 individuals in Vietnam.

The Grey-Shanked Douc Langur has light grey agouti coloration on the crown, the back, belly, and arms. The legs are generally dark grey with some variation from grey to black. Their face is a creamy-white around the mouth and creamy-yellow around the nose and eyes. They have long white whiskers and a whitetail. Both sexes have the same pelage color but vary in size with males averaging 9.3 kilogram and 59 centimeter and females averaging 7.5 kilogram and 56 centimeter.

Voọc chà vá chân xám ban đầu được cho là loài đặc hữu của Việt Nam ở miền Trung Việt Nam. Gần đây, loài này cũng được phát hiện ở Đông Nam Lào và Đông Bắc Campuchia. Dân số ước tính không quá 1.000 cá thể ở Việt Nam. Voọc Chà vá chân xám có màu xám nhạt trên thân, lưng, bụng và cánh tay. Chân thường có màu xám đen với một số biến thể từ xám sang đen. Mặt chúng có màu trắng kem quanh miệng và màu vàng kem quanh mũi và mắt. Chúng có bộ râu dài màu trắng và một cái đuôi dài. Cả hai giới đều có màu lông giống nhau nhưng khác nhau về kích thước với con đực trung bình 9,3 kg và 59 cm và con cái trung bình 7,5 kg và 56 cm

The key difference from the Grey-Shanked Douc Langur is the grey arms and grey to black legs.

Điểm khác biệt chính so với Voọc chà vá chân nâu là cánh tay màu xám và chân màu xám đến đen

RED-SHANKED DOUC LANGUR

This species is found in North Central Vietnam, Central and Southern Laos, and Northeastern Cambodia. The total population is unknown, however, the population in Laos is believed to be large and more stable than in Vietnam.

The Red-Shanked Douc Langur has grey ‘agouti’ coloration on the back, belly and upper arms. Their forearms are white, upper legs black to grey and the lower legs a deep red. The skin on their face is a creamy color with a paler white color around the mouth. Their cheek whiskers and tail are white. Males are larger than females averaging 8.8 kilogram with a head-body length of 59 centimeter, whilst females average 6.6 kilogram and 54 centimeter.

Loài này được tìm thấy ở Bắc Trung Bộ Việt Nam, Trung và Nam Lào, Đông Bắc Campuchia. Không rõ tổng dân số, tuy nhiên, dân số ở Lào được cho là đông và ổn định hơn ở Việt Nam. Voọc Chà vá chân nâu có màu xám ‘agouti’ trên lưng, bụng và bắp tay. Cẳng tay của chúng có màu trắng, chân trên màu đen đến xám và chân dưới có màu đỏ đậm. Da trên mặt của chúng có màu kem với màu trắng nhạt hơn quanh miệng. Râu má và đuôi của chúng có màu trắng. Con đực lớn hơn con cái trung bình 8,8 kg với chiều dài đầu 59 cm, trong khi con cái trung bình 6,6 kg và 54 cm.

FRANCOIS LANGUR

The François’ Langur can be found in Southern China and Northeastern Vietnam.

The François’ Langur is glossy black with white hair on the cheeks that extend from the corner of the mouth to the ears and a high pointed crest on the head. Very similar in appearance to the Hatinh Langur, they can be distinguished by the absence of white hair on the upper lip and that they hold the tail up and away from the body, whereas the Hatinh holds its tail up and over the body. Males and females differ little in size, weighing between 6.5 and 7.8 kilogram for males and 5.5 to 7.9 kilogram for females with an average head and body length of 56 centimeter. Females possess a distinctive ‘pubic patch’ of white fur and pale skin anterior to the callosities.

François ’Langur có thể được tìm thấy ở Nam Trung Quốc và Đông Bắc Việt Nam. François ’Langur có màu đen bóng với lông trắng ở má kéo dài từ khóe miệng đến tai và một cái mào nhọn cao trên đầu. Có hình dáng rất giống với Voọc Hatinh, chúng có thể được phân biệt bằng cách không có lông trắng ở môi trên và chúng ôm đuôi lên và cách xa cơ thể, trong khi Hatinh thì giữ đuôi lên trên và trên cơ thể. Con đực và con cái khác nhau rất ít về kích thước, cân nặng từ 6,5 đến 7,8 kg đối với con đực và 5,5 đến 7,9 kg đối với con cái với chiều dài đầu và thân trung bình là 56 cm. Con cái sở hữu bộ lông trắng muốt đặc biệt và làn da nhợt nhạt trước lớp lông trắng.

REFERENCES : The information, photos and video come from EPRC ( Endangered Primate Rescue Center of VN)

One thought on “Langur

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: