Sao La

After going through a few articles about the hunting of rare animals, I was most impressed with Sao La, a large mammal found in the 20th century.

I feel it is too injustice with Sao La. A large, beautiful animal and also known by many as “Asian unicorns”. Again hunted so much. Right now, only about 50-60 individuals live in Vu Quang National Park. Illegal hunting of wildlife has reduced them rapidly. Wildlife protection plays a very important role in ensuring ecological balance, a healthy living environment, bringing economic value, serving agricultural production and facilitating the development of the medical industry. So we establish a group to tell everyone that we don’t destroy wildlife live anymore, we’re destroying our own ecosystems!

Phu Hung, Class 5/4 Le Ngoc Han Primary School, Writer Nov 2020

Introduce:

Status:Cực kỳ nguy cấp (IUCN3.1)

Science Name : Pseudoryx Nghetinhensis, also known as the ”Asian unicorn”, is one of the rarest mammals in the world currently living in the Annamite mountains near provinces such as Lao Cai, Kon Tum in Viet Nam and discovered by scientists in May 1992, Sao La is classified as Critical Endangered (very endangered in wild) in the Red Book of the World Conversation Union(IUCN). None exist in captivity and this rarely-seen mammal is already critically endangered. Scientists have categorically documented saola in the wild on only four occasions to date.

Sao la (danh pháp khoa học: Pseudoryxnghetinhensis) hay còn được gọi là “Kỳ lân Châu Á" là một trong nhữngloài thú hiếm nhất trên thế giới sinh sốngtrong vùng núi rừng Trường Sơn tại Việt Nam được các nhà khoa học phát hiệnvào năm 1992. Sao la được xếp hạng ở mức Nguy cấp (có nguy cơ tuyệt chủngtrong tự nhiên rất cao) trong Sách đỏ củaLiên minh Bảo tồn Thế giới (IUCN) và trong Sách đỏ Việt Nam. Không có loài nào tồn tại trong môi trường nuôi nhốt và loài động vật có vú hiếm gặp này đã bị đe dọa nghiêm trọng. Các nhà khoa học đã phân loại tài liệu về sao la trong tự nhiên chỉ trong bốn lần cho đến nay.

Discovery courtesy:

Sao la was first discovered in the world in Vietnam in May 1992 during a survey conducted by the Ministry of Forestry of Vietnam and the World Fund for Nature (WWF) in Vu Quang National Park . After that, scientists continued to search and discovered 20 more saola also in 1992.

The actual size of the remaining population is unknown. Its rarity, distinctiveness and vulnerability make it one of the greatest priorities for conservation in the region. The current population is thought to be a few hundred at a maximum and possibly only a few dozen at a minimum.The discovery of saola has shocked the world because scientists have thought that finding a large mammal by the end of the 20th century is unlikely. Later saola was also found elsewhere within the Truong Son forest in the provinces of Nghe An , Ha Tinh , Thua Thien-Hue , Quang Nam and many provinces in Laos . It was not until 1996 that a living saola was captured and photographed in Laos,but a few weeks later it died. In October 1998, once again scientists captured saola in nature, at Pu Mat National Park , Nghe An. In early August 2010, people in the province of Borikhamxay in Laos caught a male saola and photographed it while it was still alive, but then died before experts from the Provincial Department of Agriculture and Forestry arrived to find it. Day 7 month 9 in 2013 , after 15 years disappear in Vietnam since 1998, image Saola in the wild have been reported in Quang Nam , through the cameras of the WWF and FPD provinces; before that, saola was last seen in the wild in 1999 in Bolikhamxai , Laos.

Lịch sử khám phá:

Sao la được phát hiện lần đầu tiên trên thế giới tại Việt Nam vào tháng 5 năm 1992 trong một chuyến khảo sát được Bộ Lâm nghiệp Việt Nam và Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) tiến hành trong Vườn quốc gia Vũ Quang. Sau đó, các nhà khoa học đã tiếp tục tìm kiếm và phát hiện thêm 20 con sao la nữa cũng trong năm 1992.

Kích thước thực của quần thể còn lại là không xác định. Sự quý hiếm, đặc biệt và dễ bị tổn thương của nó khiến nó trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu để bảo tồn trong khu vực. Dân số hiện tại được cho là tối đa là vài trăm con và tối thiểu có thể chỉ vài chục con.Việc khám phá ra loài sao la đã gây chấn động trên thế giới vì giới khoa học đã cho rằng việc tìm thấy một loài thú lớn vào cuối thế kỷ 20 là chuyện khó có thể xảy ra. Sau này sao la cũng được tìm thấy ở các nơi khác trong phạm vi của rừng Trường Sơn thuộc các tỉnh Nghệ AnHà TĩnhThừa Thiên-HuếQuảng Nam và nhiều tỉnh thuộc Lào.

Hình chụp con Sao La Mãi đến năm 1996 người ta mới bắt và chụp ảnh được một con sao la còn sống tại Lào, nhưng sau đó vài tuần nó đã chết. Tháng 10 năm 1998 một lần nữa các nhà khoa học đã chụp ảnh được sao la trong tự nhiên, tại Vườn quốc gia Pù Mát, Nghệ An. Đầu tháng 8 năm 2010, người dân tại tỉnhBorikhamxay của Lào bắt được một con sao la đực và chụp ảnh khi nó còn sống, nhưng sau đó, con vật đã chết trước khi các chuyên gia của Sở Nông lâm tỉnh kịp đến để tìm hiểu.

Ngày 7 tháng 9 năm 2013, sau 15 năm biệt tăm ở Việt Nam kể từ năm 1998, hình ảnh sao la trong tự nhiên đã được ghi nhận ở Quảng Nam, thông qua máy ảnh của WWF và Chi cục Kiểm lâm tỉnh; trước đó, lần cuối cùng sao la được trông thấy trong tự nhiên là vào năm 1999 tại Bolikhamxai, Lào

Outstanding features:

Outstanding features:

 Sao la is about 1.3 to 1.5 m long, 90 cm high and weighs about 100 kg. The skin is dark brown, with a white spot on each nail. The saola horn is long and slender, pointing straight back and can reach up to 51 cm long.

Đặc điểm

Sao la dài khoảng 1,3 đến 1,5 m, cao 90 cm và có trọng lượng khoảng 100 kg. Da màu nâu sẫm, trên mỗi móng có một đốm trắng. Sừng sao la dài và mảnh dẻ, hướng thẳng về phía sau và có thể dài đến 51 cm.

Habitat and ecology

Sao la lives in dense forests, mostly near streams at an altitude of 200 – 600 bove sea ​​level along the Truong Son range. In winter, saola will migrate to lower lands to avoid cold. Because they are rarely observed, science does not know much about their habit of life. By finding the corpse of a large saola in 1996 , with an expected age of about 8 to 9 years, science can determine that saola’s birth time is around May to early June. The density of saola in Vu Quang National Park is estimated to be no more than 100 individuals. The density in Laos is not known but the distribution is not continuous.

April 2011 Saola Nature Reserve 160 km² wide  was established in Quang Nam , extending the ecological corridor connecting Vietnam and Xe Sap National Park of Laos .It is estimated that there are about 50-60 saola in the reserve in Vietnam.The total number globally is no more than a few hundred.

Nơi sống và sinh thái:

Sao la sống trong các khu rừng rậm chủ yếu gần nơi có suối trên độ cao 200 – 600 m trên mực nước biển dọc dãy Trường Sơn, vào mùa đông, sao la sẽ di cư xuống những vùng đất thấp hơn để tránh rét. Vì ít khi được quan sát nên khoa học không biết nhiều về tập quán sinh sống của chúng. Nhân khi tìm được xác chết của một con sao la lớn vào năm 1996, có độ tuổi dự đoán khoảng 8 đến 9 tuổi, khoa học có thể xác định rằng thời gian sinh đẻ của sao la là khoảng tháng 5 sang đầu tháng 6. Mật độ của sao la trong Vườn quốc gia Vũ Quang được dự đoán không quá 100 con. Mật độ tại Lào chưa được biết rõ nhưng phân bố không được liên tục.

Tháng Tư năm 2011 Khu Bảo tồn Thiên nhiên Sao la (tiếng Anh: Saola Nature Reserve) rộng 160 km² được thành lập ở Quảng Nam, mở rộng hành lang sinh thái nối liền Việt Nam và Vườn Quốc gia Xe Sap của Lào.Ước tính có khoảng 50-60 con sao la trong khu bảo tồn ở Việt Nam. Tổng số trên toàn cầu không hơn vài trăm con.

11 thoughts on “Sao La

  1. This is such an informative website ! I can know more about wildlife animals and get some information for my project on school 🥰keep doing itt guysss

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: