Top 10 ways to save wildlife in the world

By ShareAmerica -Mar 2, 2017

Face of Sumatran tiger (© Wiklander/Shutterstock)
This Sumatran tiger is among the many wildlife species under threat of extinction. (© Wiklander/Shutterstock)

There are more than 7 billion people on Earth. Imagine if every one of us committed to do one thing — no matter how small — to protect wildlife every day. Even minor actions can have a major impact when we all work together. Here are ways you can make a difference:

Có hơn 7 tỷ người trên Trái đất. Hãy tưởng tượng nếu mỗi người trong chúng ta cam kết thực hiện một việc – dù nhỏ đến đâu – để bảo vệ động vật hoang dã mỗi ngày. Ngay cả những hành động nhỏ cũng có thể có tác động lớn khi tất cả chúng ta cùng làm. Dưới đây là những cách bạn có thể tạo ra sự khác biệt:

1. Adopt. From wild animals to wild places, there’s an option for everyone. Get together with classmates to adopt an animal from a wildlife conservation organization such as the World Wildlife Fund (WWF). Symbolic adoptions help fund organizations.

Nhận nuôi. Từ động vật hoang dã đến những nơi hoang dã, có một lựa chọn cho tất cả mọi người. Cùng với các bạn cùng lớp nhận nuôi một con vật từ một tổ chức bảo tồn động vật hoang dã như Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới (WWF). Con nuôi mang tính biểu tượng giúp tài trợ cho tổ chức hoạt động.

2. Volunteer. If you don’t have money to give, donate your time. Many organizations and zoos have volunteer programs. You can help clean beaches, rescue wild animals or teach visitors

Tình nguyện viên. Nếu bạn không có tiền, hãy đóng góp thời gian của bạn. Nhiều tổ chức và sở thú có chương trình tình nguyện viên. Bạn có thể giúp việc vệ sinh chuồng trại, cứ hộ động vật hay thuyết trfnh cho khách tham quan.

3. VisitZoos, aquariums, national parks and wildlife refuges are all home to wild animals. Learn more about our planet’s species from experts. See Earth’s most amazing creatures up close.

Cập nhật. Sở thú, thủy cung, công viên quốc gia và nơi bảo tồn hoang dã là tất cả nhà cho động vật hoang dã. Hãy học thêm về các chủng loại từ các chuyên gia.

Elephant walking on a road (© Carlos Caetano/Shutterstock)

4. Donate. When you visit your local accredited zoos and nature reserves, pay the recommended entry fee. Your donations help maintain these vital conservation areas.

Đóng góp. Khi tham quan các sở thú địa phương của bạn và nơi bảo tồn thiên nhiên, hãy trả tiền cho phí vào cửa. Sự đóng góp của bạn giúp bảo trì nhũng khu vực bảo tồn thiết yếu.

5. Speak Up. Share your passion for wildlife conservation with your family. Tell your friends how they can help. Ask everyone you know to pledge to do what they can to stop wildlife trafficking.

Hãy nói lên tiếng nói. Hãy chia sẽ niềm đam mê về bảo tồn cuộc sống hoang dã với gia đình bạn. Hãy nói với bạn bè cách mà họ có thể đóng góp. Hãy yêu cầu mọi người nhận thức về việc chấm dứt săn bắt động vật hoang dã.

6. Buy Responsibly. By not purchasing products made from endangered animals or their parts, you can stop wildlife trafficking from being a profitable enterprise.

Mua hàng hóa một cách có trách nhiệm. Bằng cách không mua bán các sản phẩm được làm từ động vật nguy cấp hay những phần của chúng, bạn có thể chấm dứt việc săn bắt từ nhu cầu kinh doanh.

7. Pitch In. Trash isn’t just ugly, it’s harmful. Birds and other animals can trap their heads in plastic rings. Fish can get stuck in nets. Plus, trash pollutes everyone’s natural resources. Do your part by putting trash in its place.

Thùng rác không chỉ xấu mà còn có hại. Chim và các động vật khác có thể bị bẫy đầu của chúng trong vòng nhựa. Cá có thể mắc vào lưới. Ngoài ra, thùng rác còn gây ô nhiễm tài nguyên thiên nhiên của mọi người. Làm phần việc của bạn bằng cách đặt thùng rác vào vị trí của nó.

Do your part by putting trash in its place.

Gorilla and baby (© Eric Gevaert/Shutterstock)
A western lowland gorilla holds her baby. You can help protect their natural habitat by recycling your cellphone. (© Eric Gevaert/Shutterstock)

8. Recycle. Find new ways to use things you already own. If you can’t reuse, recycle. The Minnesota Zoo encourages patrons to recycle mobile phones to reduce demand for the mineral coltan, which is mined from lowland gorillas’ habitats.

Tái chế. Tìm cách mới để sử dụng những thứ bạn đã sở hữu. Nếu bạn không thể sử dụng lại, hãy tái chế. Sở thú Minnesota khuyến khích khách quen tái chế điện thoại di động để giảm nhu cầu về coltan khoáng, được khai thác từ môi trường sống của khỉ đột ở vùng đất thấp.

9. Restore. Habitat destruction is the main threat to 85 percent of all threatened and endangered species, according to the International Union for Conservation of Nature. You can help reduce this threat by planting native trees, restoring wetlands or cleaning up beaches in your area.

Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, sự hủy hoại môi trường sống là mối đe dọa chính đối với 85% các loài bị đe dọa và có nguy cơ tuyệt chủng. Bạn có thể giúp giảm thiểu mối đe dọa này bằng cách trồng cây bản địa, khôi phục các vùng đất ngập nước hoặc dọn dẹp các bãi biển trong khu vực của bạn.

10. Join. Whether you’re into protecting natural habitats or preventing wildlife trafficking, find the organization that speaks to your passion and get involved. Become a member. Stay informed. Actively support the organization of your choice.

Tham gia. Cho dù bạn đang bảo vệ môi trường sống tự nhiên hay ngăn chặn nạn buôn bán động vật hoang dã, hãy tìm tổ chức nói lên niềm đam mê của bạn và tham gia. Trở thành thành viên. Thông báo lưu trú. Tích cực hỗ trợ tổ chức mà bạn lựa chọn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: