INDOCHINESE TIGER

HỔ ĐÔNG DƯƠNG

The Indochinese tiger is a tiger from a specific population of the Panthera tigris tigris subspecies that is native to Southeast Asia.[2] This population occurs in MyanmarThailand, Viet Nam and Laos. It has been listed as endangered on the IUCN Red List since 2008, as the population seriously declined and approaches the threshold for critically endangered. In 2011, the population was thought to comprise 342 individuals, including 85 in Myanmar and 20 in Vietnam, with the largest population unit surviving in Thailand estimated at 189 to 252 individuals during 2009 to 2014.

Hổ Đông Dương là một loài hổ thuộc một quần thể cụ thể của phân loài Panthera tigris tigris có nguồn gốc từ Đông Nam Á. Nhóm này xuất hiện ở Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và Lào. Nó đã được liệt kê là có nguy cơ tuyệt chủng trong Sách đỏ của IUCN kể từ năm 2008, do dân số suy giảm nghiêm trọng và gần chạm ngưỡng cực kỳ nguy cấp. Vào năm 2011, quần thể được cho là bao gồm 342 cá thể, trong đó có 85 cá thể ở Myanmar và 20 cá thể ở Việt Nam, với đơn vị dân số lớn nhất còn tồn tại ở Thái Lan ước tính khoảng 189 đến 252 cá thể trong giai đoạn 2009-2014.

The Indochinese tiger’s skull is smaller than that of the Bengal tiger; the ground colouration is darker with more rather short and narrow single stripes. In body size, it is smaller than Bengal and Siberian tigers. Males range in size from 255 to 285 cm (100 to 112 in) and in weight from 150 to 195 kg (331 to 430 lb). Females range in size from 230 to 255 cm (91 to 100 in) and in weight from 100 to 130 kg (220 to 290 lb).

Hộp sọ của hổ Đông Dương nhỏ hơn của hổ Bengal; màu mặt đất tối hơn với các sọc đơn khá ngắn và hẹp. Về kích thước cơ thể, nó nhỏ hơn hổ Bengal và Siberia. Con đực có kích thước từ 255 đến 285 cm (100 đến 112 in) và trọng lượng từ 150 đến 195 kg (331 đến 430 lb). Con cái có kích thước từ 230 đến 255 cm (91 đến 100 in) và trọng lượng từ 100 đến 130 kg (220 đến 290 lb).

Adult female Indochinese tigers are about 2.30-2.55 m (7.55-8.37 ft) long, weighing 100–130 kg (221-287 lb), with a skull maximum length of 275–311 mm (11-12 inches). An average adult tigress is about 2.44 m (8 ft) long and weighs about 115 kg (250 lb).

Hổ Đông Dương cái trưởng thành dài khoảng 2,30-2,55 m (7,55-8,37 ft), cân nặng 100–130 kg (221-287 lb), với hộp sọ dài tối đa 275–311 mm (11-12 inch). Một con hổ cái trưởng thành trung bình dài khoảng 2,44 m (8 ft) và cân nặng khoảng 115 kg (250 lb).

After about 3-4 months, the female Indochinese Tiger will give birth, a batch of about five Indochinese tigers. The newborn Indochinese tiger weighs about 1 kg (2 Ib). Indochinese tigers will breastfeed for the first 18 months, then switch to eating meat. After 18 months, they begin to prey on their own

Sau khoảng từ 3 – 4 tháng, Hổ Đông Dương cái sẽ sinh con, một lứa khoảng năm con Hổ Đông Dương con. Hổ Đông Dương mới sinh nặng khoảng 1 kg (2 Ib). Hổ Đông Dương sẽ bú sữa mẹ trong 18 tháng đầu, sau đó chuyển qua ăn thịt. Sau 18 tháng, chúng bắt đầu tự săn mồi

DISTRIBUTION AND HABITATS

Indochinese tigers can live in forest, grassland, mountain and hill environments. However, they prefer most of the forest habitat such as tropical rainforest, evergreen forest, deciduous forest, subtropical and tropical dry broadleaf forest

CÁ THỂ HỔ ĐÔNG DƯƠNG TRONG HOANG DÃ

Hổ Đông dương có thể sống được trong môi trường rừng, cỏ và đồi. Tuy nhiên chúng thích nhũng sinh cảnh rừng nhiệt đới, rừng thường xanh, rừng rộng khô cận nhiệt đới và nhiệt đới.

Indochinese tigers are distributed in Myanmar, Thailand and Laos. They have no longer been reported to exist in the wild in Vietnam since 1997. Available data show that there are not many tigers remaining in Cambodia, Vietnam and China. The Pu Mat National Park in Vietnam currently has 17 Indochinese tigers.

Hổ Đông Dương được phân bố ở MyanmarThái Lan và Lào. Chúng đã không còn được ghi nhận tồn tại trong môi trường hoang dã ở Việt Nam kể từ năm 1997. Dữ liệu có sẵn cho thấy không còn nhiều con hổ được sinh sản ở CampuchiaViệt Nam và Trung QuốcVườn quốc gia Pù Mát ở Việt Nam hiện có 17 cá thể hổ Đông Dương.

Indochinese tigers are very strong. In Vietnam, it has been reported that a large male tiger was killed in 1984 near the Vietnam-Laos border. This tiger, a total of 2.8 m (9 ft) long and weighing about 250 kg (550 lb), had terrorized villages in its territory for many years before being shot down. It has killed more than 10 buffaloes in the villages, despite population attempts to prevent this. It was said that a 3 m (9.8 ft) high fence was set up in one village around the barn, but the tiger was able to jump over, kill a calf, and jump back out when carry an ill-fated animal that weighs about 60 kg (130 lb). This tiger was eventually killed when the villagers trapped in the body of a buffalo. It was trapped when it tried to let go of the buffalo and was shot down by the villagers. However, the body was found only in a stream about 2 km.

Hổ Đông Dương rất khỏe. Tại Việt Nam, có trường hợp đã được thông báo về một con hổ đực lớn bị giết năm 1984 gần biên giới Việt-Lào. Con hổ này dài tổng cộng 2,8 m (9 ft) và cân nặng khoảng 250 kg (550 lb), đã khủng bố các khu làng trong lãnh thổ của nó trong nhiều năm trước khi bị bắn hạ. Nó đã giết chết trên 10 con trâu trong các làng, cho dù có các cố gắng của dân cư để ngăn chặn điều này. Người ta nói rằng tại một làng đã dựng lên hàng rào cao 3 m (9,8 ft) xung quanh nơi nhốt gia súc, nhưng con hổ này vẫn có thể nhảy qua, giết chết một con , và nhảy ngược trở ra khi mang theo con vật xấu số nặng khoảng 60 kg (130 lb). Con hổ này cuối cùng đã bị giết khi dân làng đặt bẫy tại xác một con trâu. Nó bị sa bẫy khi định tha con trâu đi và bị dân làng xả súng bắn hạ. Tuy vậy, xác con hổ chỉ được tìm thấy tại một dòng suối cách đó khoảng 2 km.

THREATS

The primary threat to the tiger is poaching for the illegal wildlife trade.[1] Tiger bone has been an ingredient in traditional Chinese medicine for more than 1,500 years and is either added to medicinal wine, used in the form of powder, or boiled to a glue-like consistency. More than 40 different formulae containing tiger bone were produced by at least 226 Chinese companies in 1993.Tiger bone glue is a popular medicine among urban Vietnamese consumers.

Mối đe dọa chính đối với loài hổ là săn trộm vì buôn bán trái phép động vật hoang dã. [1] Xương hổ đã là một thành phần trong y học cổ truyền Trung Quốc trong hơn 1.500 năm và được thêm vào rượu thuốc, được sử dụng dưới dạng bột hoặc đun sôi để có độ sệt như keo. Hơn 40 công thức khác nhau có chứa xương hổ đã được sản xuất bởi ít nhất 226 công ty Trung Quốc vào năm 1993. Cao hổ cốt là loại thuốc được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng.

Between 2000 and 2011, 641 tigers, both live and dead, were seized in 196 incidents in Thailand, Laos, Vietnam, Cambodia and China; 275 tigers were suspected to have leaked into trade from captive facilities. China was the most common destination of the seized tigers.

Từ năm 2000 đến năm 2011, 641 con hổ, cả sống và chết, đã bị bắt giữ trong 196 vụ ở Thái Lan, Lào, Việt Nam, Campuchia và Trung Quốc; 275 con hổ bị nghi ngờ đã tuồn vào buôn bán từ các cơ sở nuôi nhốt. Trung Quốc là điểm đến phổ biến nhất của những con hổ bị bắt giữ.

Vào thời điểm cuối năm 2010Trung tâm Giáo dục về Thiên nhiên với trụ sở tại Hà Nội ước tính số hổ rừng tại Việt Nam đã xuống còn ít hơn 30 con[7]. Đến năm 2016, số lượng hổ Việt Nam chỉ còn 5 cá thể[8]. Theo thống kê của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên Việt Nam (ENV), vào cuối năm 2014 có 174 cá thể hổ bị nuôi nhốt trong các trang trại và vườn thú, trung tâm cứu hộ trong cả nước Việt Nam.

CAPTIVE CONDITION

Of all the tiger subspecies, the Indochinese tiger is the least kept in captivity and is not part of a coordinated breeding program. As of 2007, 14 individuals have been recognized as Indochinese tigers based on genetic analysis of 105 tiger species kept in captivity in 14 countries.

Trong tất cả các phân loài hổ, loài hổ Đông Dương là loài ít được nuôi nhốt nhất và không phải là một phần của chương trình nhân giống phối hợp. Tính đến năm 2007, 14 cá thể đã được công nhận là hổ Đông Dương dựa trên phân tích di truyền của 105 loài hổ được nuôi nhốt ở 14 quốc gia.

Dai Nam, Binh Duong province, Vietnam is a zoo with a large number of Indochinese tigers due to “Lucky hands” for tigers to lay. Initially the zoo only had nine tigers (5 males, four females), they soon propagated 15 offspring from F1 generation, from generation F1 they continued to give birth to four offspring. Tigers in Dai Nam breed so quickly that the zoo has to slow down

Khu du lịch Đại Nam thuộc tỉnh Bình DươngViệt Nam là vườn thú có số lượng hổ Đông Dương rất đông do “mát tay” cho hổ đẻ. Lúc đầu vườn thú chỉ có chín con hổ (5 đực, bốn cái), không bao lâu, chúng nhân giống ra 15 con thế hệ F1, từ thế hệ F1 chúng tiếp tục sinh ra bốn con thế hệ F2. Hổ ở Đại Nam sinh sản rất nhanh, đến nỗi vườn thú phải hãm bớt.

CONSERVATION

Since 1993, the Indochinese tiger is listed on CITES Appendix I, making international trade illegal. China, South Korea, Vietnam, Singapore and Taiwan banned trade in tigers and sale of medicinal derivatives. Manufacture of tiger-based medicine was banned in China, and the open sale of tiger-based medicine reduced significantly since 1995.

Kể từ năm 1993, hổ Đông Dương được liệt kê trong Phụ lục I của Công ước CITES, khiến việc buôn bán quốc tế trở nên bất hợp pháp. Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, Singapore và Đài Loan cấm buôn bán hổ và bán các dẫn xuất thuốc. Việc sản xuất thuốc làm từ hổ đã bị cấm ở Trung Quốc, và việc bán thuốc làm từ hổ đã giảm đáng kể kể từ năm 1995.

Patrolling in Thailand’s Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary has been intensified since 2006 so that poaching appears to have reduced, resulting in a marginal improvement of tiger survival and recruitment. In a remote region of Thailand, 3 subadult tigers were photographed in spring 2020 that are thought to be dispersing.

Công tác tuần tra tại Khu bảo tồn Động vật Hoang dã Huai Kha Khaeng của Thái Lan đã được tăng cường kể từ năm 2006, nhờ đó nạn săn trộm dường như đã giảm xuống, dẫn đến sự cải thiện đáng kể về khả năng sống sót và tuyển dụng của hổ. [32] Ở một vùng hẻo lánh của Thái Lan, 3 con hổ con được chụp ảnh vào mùa xuân năm 2020 được cho là đang phân tán.

REFERENCE: WIKIPEDIA VIET NAM

https://thiennhien.org/bao-ve-ho

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: