Color me!

Tasks: Please color the following pictures and call on people to pay attention to protecting wildlife.                Requirements:                             - This is an activity for students in grade 1, grade 2 or younger.       - Please ask your parents to download and print the file. Then they color, ask their parents to send mail to admin. The admin will post your picture.                           Note: file name must have full name, class, field.                                                     - Then find out the meaning of the cheerleading sentence printed on the picture you choose and propagate it to your loved ones around.   - Each of your colored pictures contributes to calling for the wildlife protection community in Vietnam and around the world.

Nhiệm vụ: Bạn hãy tô màu những bức tranh sau và kêu gọi mọi người lưu tâm bảo vệ động vật hoang dã nhé. Yêu cầu: – Đây là hoạt động dành cho các bạn nhỏ lớp 1, lớp 2 hoặc nhỏ hơn. – Các em hãy nhờ ba mẹ tải file về, in ra. Sau đó các em tô màu, nhờ ba mẹ gửi mail cho admin. Các anh chị admin sẽ post lên giúp các em. Lưu ý: đặt tên file phải có họ tên, lớp, trường. – Sau đó tìm hiểu ý nghĩa của câu cổ động in trên bức tranh em chọn và tuyên truyền câu đó với những người thân xung quanh nhé. – Mỗi bức tranh đã được tô màu của bạn đã góp phần kêu gọi cộng đồng bảo vệ động vật hoang dã ở Việt Nam và trên Thế giới.

3 thoughts on “Color me!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: