WILD GAURS

The gaur (Bos gaurus/ɡaʊər/), also known as Indian bison, is native to South and Southeast Asia and has been listed as Vulnerable on the IUCN Red List since 1986. The global population has been estimated at maximum 21,000 mature individuals by 2016. It declined by more than 70% during the last three generations, and is extinct in Sri Lanka and probably also in Bangladesh. Populations in well-protected areas are stable and increasing.

In Vietnam, gaur is called min or minh, meaning “buffalo” by the ethnic minorities, due to its similar shape to buffalo. They are the largest of all Bovine families in the world, larger than the Asian bison and the American bison. An adult bull usually weighs tons.

Gaur can live in the wild or have been domesticated by humans. Wild groups and domesticated groups are sometimes divided into separate groups, with wild gaur Bos gaurus and domesticated gaur Bos frontalis. In the media and colloquially, the Vietnamese often call the Toro Bravo (Spanish gaur) “gaur”, but in fact, Toro Bravo is not a bull but a domestic breed.

Bò tót (Bos gaurus) (tiếng Anh: Gaur) là một loài động vật có vú guốc chẵnHọ Trâu bò. Chúng có lông màu sẫm và kích thước rất lớn, sinh sống chủ yếu ở vùng đồi của Ấn ĐộĐông Á và Đông Nam Á. Chúng còn được gọi là bò rừng Mã Lai hay bò rừng bison Ấn Độ, tuy trên thực tế, chúng không hề có quan hệ gần gũi với loài bò rừng bison ở châu Âu và Bắc Mỹ. Chúng đã được liệt kê là loài dễ bị tổn thương trong sách đỏ IUCN kể từ năm 1986. Số lượng toàn cầu được ước tính tối đa là 21.000 cá thể trưởng thành vào năm 2016. Chúng đã giảm hơn 70% trong ba thế hệ gần đây và có lẽ đã tuyệt chủng ở Sri Lanka và cũng có thể ở Bangladesh. Trong các khu vực được bảo vệ tốt, số lượng chúng ổn định và ngày càng tăng.

Tại Việt Nam, bò tót được người dân tộc thiểu số gọi là con min hay minh, nghĩa là “trâu rừng”, do chúng có hình dáng tương tự loài trâu. Chúng là loài lớn nhất trong tất cả các loài Họ Trâu bò trên thế giới[2], to lớn hơn cả trâu rừng châu Á và bò bison châu Mỹ. Một con bò đực trưởng thành thường nặng hàng tấn.

Bò tót có thể sinh sống ở dạng hoang dã hay đã được con người thuần hóa. Các nhóm hoang dã và các nhóm đã được thuần hóa đôi khi được phân ra thành các nhóm riêng biệt, với bò tót hoang dã là Bos gaurus, còn bò tót thuần hóa là Bos frontalis. Trong truyền thông và thông tục, người Việt thường gọi giống bò đấu Toro Bravo (bò tót Tây Ban Nha) là “bò tót”, nhưng thực ra Toro Bravo không phải là loài bò tót mà là một giống bò nhà.

Gaur looks like buffalo in the front and like cows in the back. Gaur is a beast of giant stature. In India and Malaysia, Gaur is considered a symbol of strength and robustness. An adult bull is 1.8-1.9m tall on average, about 3 m long on average. The average weight of Indian gaur is about 1.3 tons, Gaur is about 1 ton, and Indochinese gaur weighs 1.5 tons. The large ones can grow to 2.1 – 2.2m tall, 3.6 – 3.8m long and weigh more than 1.7 tons. With this physique, the gaur is the third largest animal in height, behind only giraffes and elephants, they are taller than five rhino species. In terms of volume, gaur ranks 5th on land, behind elephants, white and Indian rhinos and hippos. Females are about 20 cm shorter than males and weigh about 60-70% by weight of males.

Bò tót nhìn giống như trâu ở phía trước và giống như  ở phía sau. Bò tót là loài thú có tầm vóc khổng lồ. Tại Ấn Độ và Mã Lai, bò tót được xem là biểu tượng của sức mạnh và sự cường tráng. Một con bò đực trưởng thành cao trung bình 1,8-1,9m, dài trung bình khoảng 3 m. Khối lượng trung bình của bò tót Ấn Độ vào khoảng 1,3 tấn, bò tót Mã lai khoảng 1 tấn, và bò tót Đông Dương nặng 1,5 tấn. Những con to có thể cao tới 2,1 – 2,2m, dài 3,6 – 3,8m và nặng hơn 1,7 tấn. Với vóc dáng này, bò tót là loài thú lớn thứ 3 về chiều cao, chỉ xếp sau hươu cao cổ và voi, chúng cao hơn cả năm loài tê giác. Về khối lượng, bò tót đứng thứ 5 trên cạn, sau voi, tê giác trắng và tê giác Ấn Độ và hà mã. Con cái thấp hơn con đực khoảng 20 cm và nặng khoảng 60 – 70% khối lượng con đực.

The bulls are glossy black, have short hairs and are almost completely naked in old age. Cows are dark brown in color, those living in dry and sparse terrain also have a reddish color. The bulls and the female both have horns. Horns are large, firm, and arched forward. The average horn length is usually between 80 and 85 cm in bulls, and the horns are shorter, smaller and more arched. On the forehead, between the two horns is a head of hair, usually yellow. The nose of the horns is greenish gray, gradually turns to dark gray and then black in the old cows. The base of the horn is dark gray, and has horizontal grooves, called teeth. The part between the base of the horn and the horn nose is pale yellow.

The tail is only horizontal to the hocks. White on all fours, resembling white socks. The male also has a muscular bed that runs down his spine to above his shoulder blades, and a large bib in front of his chest, creating a very majestic appearance. Genetically, it was previously thought that they were closely related to the buffalo, but recent genetic analyzes have shown that they are closer to the cow, to which they may produce a fertile hybrid. . It is thought that their closest relative is the banteng and that they may be able to produce a fertile hybrid.

Bò đực có màu đen bóng, lông ngắn và gần như trụi hết khi về già. Bò cái có màu nâu sẫm, những cá thể sống ở địa hình khô và thưa còn có màu hung đỏ. Bò đực và cái đều có sừng. Sừng to, chắc, và uốn cong về phía trước. Chiều dài trung bình của sừng thường từ 80 – 85 cm ở bò đực, sừng bò cái ngắn, nhỏ hơn và uốn cong hơn. Trên trán, giữa 2 gốc sừng là 1 chỏm lông, thường có màu vàng. Mũi sừng có màu xanh xám, chuyền dần sang xám đen rồi đen bóng ở những chú bò già. Gốc sừng có màu xám đen, và có những lằn rãnh nằm ngang, gọi là răng. Phần giữa gốc sừng và mũi sừng có màu vàng nhạt.

Đuôi chỉ dài ngang đến khuỷu chân sau. Ở cả bốn chân, từ khuỷu chân trở xuống có màu trắng, trông giống như đi tất trắng. Con đực còn có 1 luống cơ bắp chạy dọc sống lưng đến quá bả vai, và một cái yếm lớn trước ngực, tạo ra một dáng vẻ rất kỳ vĩ. Về mặt di truyền, trước đây người ta cho rằng chúng có quan hệ họ hàng gần với trâu, nhưng các phân tích gen gần đây cho thấy chúng gần với bò hơn, với bò chúng có thể sinh ra con lai có khả năng sinh sản. Người ta cho rằng họ hàng gần nhất của chúng là bò banteng và cho rằng chúng có thể sinh ra con lai có khả năng sinh sản.

CLASSIFICATION

Bos gaurus laosiensis or Bos gaurus readei: Indochinese gaur, (present in Myanmar and China), Vietnam, Laos and Cambodia. This is the gaur subspecies with the greatest stature, but unfortunately, is also the most slaughtered gaur subspecies. A large male can grow to 2.2 m tall and weigh more than 2 tons. Currently, in Vietnam there are only about 300 gaurs, mainly distributed in Muong Nhe National Park (Dien Bien), the Central Highlands mountainous region, Chu Mom Ray National Park (Kon Tum) and Cat National Park. Tien (Lam Dong), Phu Bai airport (Hue). [7] However, these gaur herds are facing a high threat of genocide due to deforestation and poaching of precious animals.

Bos gaurus laosiensis hay Bos gaurus readeiBò tót Đông Dương, (có mặt ở Myanma và Trung Quốc), Việt NamLào và Campuchia. Đây là phân loài bò tót có tầm vóc to lớn nhất, nhưng đáng tiếc, cũng là giống bò tót bị tàn sát nhiều nhất. Một con đực to có thể cao tới 2,2 m và nặng trên 2 tấn. Hiện nay, tại Việt Nam chỉ còn khoảng 300 con bò tót, phân bố chủ yếu tại vườn quốc gia Mường Nhé (Điện Biên), vùng rừng núi Tây Nguyên, vườn quốc gia Chư Mom Rây (Kon Tum) và vườn quốc gia Cát Tiên (Lâm Đồng), sân bay Phú Bài (Huế).[7] Tuy nhiên, những đàn bò tót này đang đứng trước hiểm họa diệt chủng cao do rừng bị chặt phá và nạn săn trộm thú quý.

The gaurus gaurus (India, Nepal), also known as the “Indian bison”, is the most common subspecies. Distributed in India and Nepal, Bhutan. Very large, the male can weigh up to 1.7 tons, but still smaller than the Indochinese gaur. Their horns are bent over the horns of Indochina

Bos gaurus gaurus (Ấn ĐộNepal) còn gọi là “bò rừng bizon Ấn Độ”, là phân loài phổ biến nhất. Phân bố tại Ấn Độ và Nepal, Bhutan. Rất to lớn, con đực có thể nặng tới 1,7 tấn, tuy nhiên vẫn nhỏ hơn bò tót Đông Dương. Sừng chúng cong hơn sừng bò tót Đông Dương.

Bos gaurus hubbacki (Thailand, Malaysia). This is the smallest bull subspecies. Bulls do not have a chest cover

Bos gaurus hubbacki (Thái LanMalaysia). Đây là phân loài bò tót nhỏ nhất. Bò đực không có yếm trước ngực.

Bos gaurus frontalis, domestic gaur or domestic gaur, can be a cross-bred gaur and domestic bull; have fertility

Bos gaurus frontalis, bò tót thuần hóa hay bò tót nhà, có thể là con lai bò tót và bò nhà; có khả năng sinh sản.

THREAT

In Laos, gaurs are highly threatened by poaching for trade to supply international markets, but also by opportunistic hunting, and specific hunting for home consumption.In the 1990s, they were particularly sought by Vietnamese poachers for their commercial value. In Thailand, gaurs are highly threatened by poaching for commercial trade in meat and trophies.

Tại Lào, bò tót bị đe dọa nhiều do săn trộm để buôn bán cung cấp cho thị trường quốc tế, nhưng cũng do săn bắn theo cơ hội, và săn bắt cụ thể để tiêu thụ trong gia đình. Trong những năm 1990, chúng bị săn trộm ở Việt Nam đặc biệt săn lùng vì giá trị thương mại của chúng. Ở Thái Lan, bò tót đang bị đe dọa rất nhiều do bị săn trộm để buôn bán thịt và chiến lợi phẩm.

Đàn bò tót đẹp đến sững sờ ở Nam Cát Tiên đã lọt vô ống kính Tăng A Pẩu - Ảnh 1.
INDOCHINESE GAURS # NAM CAT TIEN NATIONAL PARK, VIET NAM 2019

https://tv.tuoitre.vn/video-ngam-bo-tot-ben-dan-co-trang-o-rung-nam-cat-tien-81371.htm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: