Earth phoenix

Status:Cực kỳ nguy cấp (IUCN 3.1)

The earth phoenix:

The earth phoenix ( two part nomenclature : Buceros bicornis ) is the largest member of the Red Yellow family ( Bucerotidae ). The red rose inhabits the forests of India , Southeast Asia and southern China . Their enormous size and impressive colors have contributed to making them a part of the culture and rituals of some local tribes. Hong Hoang lives quite a long life with a life expectancy of up to 50 years in captivity.

Hồng hoàng[2] hay phượng hoàng đất (danh pháp hai phần: Buceros bicornis) là thành viên lớn nhất trong họ Hồng hoàng (Bucerotidae). Hồng hoàng sinh sống trong các khu rừng của Ấn ĐộĐông Nam Á và miền nam Trung Quốc. Kích thước to lớn và màu sắc đầy ấn tượng của chúng đã góp phần làm cho chúng trở thành một phần trong văn hóa và nghi lễ của một số các bộ lạc địa phương. Hồng hoàng sống khá thọ với tuổi thọ đạt tới 50 năm trong điều kiện nuôi nhốt.

Description

The red rose is a large bird that can grow to 95–120 cm (38-47 inches) long, with a wingspan of up to 152 centimeters (60 inches) and a weight of 2.15–4 kg (4.7-8.8). lb). The most prominent feature of the rose is the bright yellow and black beak of the beak at the top of its large beak. The hollow cap is made of keratin or keratin (a fibrous protein) extending from the upper part of the beak to the skull and is unknown for what purpose, although it is believed to be the result of sex selection  . This beak makes up 11% of the bird’s body weight.

The palate is smaller and has blue eyes instead of red eyes. The rattlesnake preen the feathers to apply yellow slime to the primary wing feathers as well as the beak to give them a bright yellow color.

Hồng hoàng là loài chim lớn, có thể dài tới 95–120 cm (38-47 inch), với sải cánh dài tới 152 cm (60 inch) và cân nặng 2,15–4 kg (4,7-8,8 lb). Đặc trưng nổi bật nhất của hồng hoàng là phần mũ mỏ màu vàng tươi và đen trên đỉnh chiếc mỏ lớn của nó. Mũ mỏ rỗng bằng keratin hay chất sừng (một protein dạng sợi) kéo dài từ phần phía trên mỏ cho đến xương sọ và chưa rõ mục đích để làm gì mặc dù người ta tin rằng nó là kết quả của chọn lọc giới tính[3]. Chiếc mũ mỏ này chiếm 11% trọng lượng cơ thể con chim.

Hồng hoàng mái nhỏ hơn và có mắt màu xanh lam thay vì mắt đỏ. Hồng hoàng trống rỉa lông để bôi chất nhờn màu vàng vào lông cánh sơ cấp cũng như mỏ để làm cho chúng có màu vàng tươi.

     Behavior

Food 

In nature, the red rose mainly feeds on fruits. It also feeds on animals, birds, lizards and small insects.

Thức ăn

Trong tự nhiên, thức ăn của hồng hoàng chủ yếu là các loại quả. Nó cũng ăn cả các loài thú, chim, thằn lằn rắn và côn trùng nhỏ.

In culture

Nishi tribal man (Arunachal Pradesh, India) wears a traditional hat with a pink beak.

Some local tribes are a source of a threat to the red rose because they hunt for them because of their different parts. The blood of young birds is believed to have a comforting effect on deceased souls and before marriage, the men of some tribes in India use their feathers to make hats, while pink heads. Royal is also often used as a decoration.

Một số bộ lạc địa phương là nguồn đe dọa đối với hồng hoàng do họ săn bắt hồng hoàng vì một số bộ phận khác nhau của chúng. Máu của chim non được cho là có tác dụng an ủi đối với những linh hồn quá cố và trước hôn lễ, những người đàn ông của một số bộ lạc tại Ấn Độ sử dụng lông của chúng để làm mũ đội đầu, còn đầu hồng hoàng cũng hay bị dùng làm vật trang trí.

Captive

Rose in the Khao Yai National ParkThailand .

About 60 red roses are currently in captivity in the United States and fewer in several other countries. While nurturing them as well as providing food is less difficult, breeding them is very difficult with very few attempts to succeed.

In captivity, red rose eat fruit and meat. A few domesticated red rabbits have been domesticated but their behavior has been described as stressful .

The red king is a symbolic bird of the state of Kerala in India .

Khoảng 60 con hồng hoàng hiện tại bị nuôi nhốt tại Hoa Kỳ và ít hơn tại một số quốc gia khác. Trong khi việc nuôi dưỡng chúng cũng như cung cấp thức ăn ít gặp khó khăn thì việc nhân giống chúng là rất khó khăn với rất ít ý định đã thành công.

Trong nuôi nhốt, hồng hoàng ăn quả và thịt. Một số ít hồng hoàng đã thuần hóa trong nuôi nhốt nhưng hành vi của chúng được miêu tả như là căng thẳng.

Hồng hoàng là chim biểu tượng của bang Kerala ở Ấn Độ.

Conservation status

Currently, the hornbill trade continues to be under the hood, difficult to control due to its value of about 6,150 USD / kg – 3 times more expensive than ivory . The slaughter of elephants and rhinoceros for their tusks and horns is well controlled, but the fate of sandbills is under serious threat because of insufficient attention and protection. The section of the beak is used by Chinese craftsmen to create high-value works. Artisans Japan also mine horn carved with exquisite images of the knob where the wire belt kimono of men . Many exquisite items made from the hornbill cross the sea to the waterBritish and became the fashion of the country’s aristocracy in the nineteenth century.

Due to ongoing habitat loss and hunting in some places, the red rose is assessed as near (near) endangered in the IUCN Red List of Endangered Species [8] . It is listed in Appendix I of CITES .

Hiện nay, tình trạng buôn bán mỏ sừng loài chim vẫn tiếp tục diễn ra ngấm ngầm khó kiểm soát do giá trị của nó khoảng 6.150USD/kg – tức đắt gấp 3 lần ngà voi. Nạn tàn sát voi và tê giác để lấy ngà và sừng được kiểm soát tốt, song số phận của chim hồng hoàng mỏ cát đang bị đe dọa trầm trọng vì chưa được quan tâm bảo vệ đúng mức. Phần mũ mỏ chim hồng hoàng mỏ cát được giới thợ thủ công Trung Quốc sử dụng để sáng tạo ra những tác phẩm có giá trị cao. Nghệ nhân Nhật Bản cũng chạm khắc mỏ sừng với nhiều hình ảnh tinh xảo thành những núm nơi dây thắt lưng kimono của nam giới. Nhiều món đồ tinh xảo làm từ mỏ sừng chim vượt biển đến nước Anh và trở thành thời trang của giới quý tộc nước này vào thế kỷ XIX.[4]

Do việc mất trường sống đang diễn ra cũng như bị săn bắn ở một số nơi nên hồng hoàng được đánh giá là gần (cận) nguy cấp trong sách đỏ của IUCN về các loài nguy cấp[8]. Nó được liệt kê trong Phụ lục I của CITES.

Phu Hung,writer december 23th

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: