Golden Toad

Golden Toad

The toad ( two-part nomenclature : Bufo periglenes ) is an amphibian of the Toad family . This species is found in a high cloud cover rain forest covering an area of ​​30 km 2 in the city of Monteverde , Costa Rica . This species was described in 1966 by Jay Savage.

As of May 15, 1989, no B. periglenes has been recorded anywhere in the world and this species has been listed as extinct by the International Union for Conservation of Nature. (IUCN). The abrupt extinction of this species is said to be part of the decline in population of amphibians by services for amphibian fungal or other factors in combination or standalone lap.Now, the extinction of the toad Gold is still a question for a lot of people.

Description

Light orange in color, females 3-4cm (adults) long, males 4-5cm (adults) .They contain toxins such as bufagin, bufotalin, bufotenine, bufothione, adrenalin, noradrenalin and serotonin.

Reproduction

From 200-230 per litter.

Evolutionary history and extinct

The evolution and genus of the toads is still a mystery, as they were not discovered early for conversation.

Hypothesis of the cause of extinction

Because people think this is an animal with the ability to cure cancer, as well as other animals, such as rhino horn, ivory, …

Cóc vàng

Cóc vàng (tên khoa học: Bufo periglenes) là một loài động vật lưỡng cư thuộc Họ Cóc.Thuộc bộ không đuôi. Loài này có nhiều ở một rừng nhiệt đới mây phủ cao có diện tích 30 km2 trên thành phố MonteverdeCosta Rica. Loài này được mô tả năm 1966 bởi Jay Savage.

Từ ngày 15 tháng 5 năm 1989, không một cá thể B. periglenes nào được ghi nhận ở bất cứ nơi nào trên thế giới và loài này đã được xếp hạng trong nhóm các loài bị tuyệt chủng bởi Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế(IUCN). Việc tuyệt chủng đột ngột của loài này được cho là một phần của giảm sút dân số những loài lưỡng cư do dịch nấm đối với loài lưỡng cư hay là các yếu tố khác kết hợp hoặc độc lập.Hiện tại,sự tuyệt chủng của cóc vàng vẫn là một câu hỏi cho rất nhiều người.

Mô tả

Màu vàng cam nhạt,con cái dài từ 3-4cm(trưởng thành),con đực dài từ 4-5cm(trưởng thành).Trong người chúng có những độc tố như:bufagin, bufotalin, bufotenine, bufothione, adrenalin, noradrenalin và serotonin.

Sinh sản

Từ 200-230 mỗi lứa sinh.

Lịch sử tiến hóa và tuyệt chủng

Sự tiến hóa và tuyêt chủng của cóc vàng đến đây vẫn là một bí ẩn,vì chúng không được phát hiện sớm để bảo tồn.

Giả thuyết về nguyên nhân tuyệt chủng

Do moị người nghĩ đây là đây là một con vật có khả năng chữa ung thư,cũng như các động vật khác,điển hình như:sừng tê giác,ngà voi,..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: